Μέτρα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού #COVID-19


English Version

Updated 30/03/2020

Παραθέτουμε την τελική αποτύπωση των μέτρων που έχουν παρθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού στις επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα.

ΦΠΑ

 • Προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020, νοουμένου ότι τα υποκείμενα στο Φόρο πρόσωπα υποβάλουν κανονικά τις δηλώσεις τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες.
  • Δεν έχει δοθεί καμία παράταση στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, οι οποίες είναι 10 Απριλίου, 10 Μαΐου και 10 Ιουνίου.
  • Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός κύκλου εργασιών, αλλά εξαιρούνται οι υπεραγορές, τα πολυκαταστήματα, τα φαρμακεία, τα περίπτερα, τα πρατήρια καυσίμων, οι φούρνοι, τα ζαχαροπλαστεία, οι ψαραγορές, οι φρουταρίες, τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλες επιχειρήσεις.

ΓΕΣΥ

 • Προσωρινή διατήρηση των εισφορών στο ΓΕΣΥ στους αρχικούς συντελεστές (1,70% και 1,85% για μισθωτούς και εργοδότες ή 2,55% για αυτοτελώς εργαζόμενους), από την 1 Απριλίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Για τον μήνα Μάρτιο, όπου οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι τέλος Απριλίου, θα εφαρμοστούν οι αυξημένες εισφορές (2,65%, 2,90% ή 4%).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 • Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2018 των εταιρειών και των ατόμων που ετοιμάζουν ελεγμένους λογαριασμούς παρατείνεται από 31 Μαρτίου σε 31 Μαΐου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μειωμένες εισφορές, από αυτοτελώς εργαζόμενους, για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό εισόδημα, παρατείνεται από 31 Μαρτίου στις 30 Απριλίου.
 • Για οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις, η καταβολή των δόσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο αναστέλλεται και η περίοδος αποπληρωμής έχει επεκταθεί κατά δύο μήνες.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 • Εφαρμόζεται μόνο για τις επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα διατάγματα (πληροφορίες: pio.gov.cy/coronavirus)
 • Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτουμένους, συμπεριλαμβανομένου και των Διευθυντών.
 • Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 90% των εργοδοτουμένων τους. Στο 10% που δεν θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, περιλαμβάνονται πρώτα οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 90% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα και από την υποχρέωση για πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων για τους εργοδοτούμενους που θα ενταχθούν στο σχέδιο.
 • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).
 • Το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες που εκδόθηκαν τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την υποχρεωτική πλήρη αναστολή των εργασιών και δύναται να έχουν και προγενέστερη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου εφόσον η απόφαση της υποχρεωτικής αναστολής επήλθε προ της 16ης Μαρτίου.
 • Ειδικά οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι πριν την παρούσα Απόφαση είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών (όπως ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης) δύνανται με την ολοκλήρωση της περιόδου της αναστολής να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο.
 • Για το σχέδιο πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.3. από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο. Η σχετική αίτηση μπορεί να βρεθεί στο coronavirus.mlsi.gov.cy. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν και οι εργοδοτούμενοι για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος κατά την περίοδο της αναστολής των εργασιών.
 • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτούμενο μόνο εφόσον υποβληθεί από κάθε δικαιούχο εργοδοτούμενο διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα. Η σχετική δήλωση μπορεί να βρεθεί στο coronavirus.mlsi.gov.cy.
 • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται ως ακολούθως:
  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο προηγούμενος τελευταίος μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, και το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.
  • Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.
  • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 • Εφαρμόζεται για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν τερματίσει υποχρεωτικά τις δραστηριότητες τους σύμφωνα με τα διατάγματα (πληροφορίες: pio.gov.cy/coronavirus) αλλά έχουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους κατά 25% κατά τον μήνα Μάρτιο του 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση κατά τον μήνα Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.
 • Από το σχέδιο εξαιρούνται τα οι ακόλουθες επιχειρήσεις: Υπεραγορές, Οποιεσδήποτε επιχειρήσεις προμηθεύουν τρόφιμα, Εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και ψαριών, Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, Συλλογή και διαχείριση Αποβλήτων, Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Κτηνιατρικές Δραστηριότητες, Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων), Νοσοκομειακές Δραστηριότητες, Γηροκομεία, Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων, Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, Φαρμακεία, Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών.
 • Το εν λόγω ειδικό ανεργιακό επίδομα θα παραχωρείται σε όλους για τις επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 2 άτομα, στο 75% των εργοδοτούμενων της επιχείρισης εάν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 50 εργαζόμενους και μέχρι το 60% των εργοδοτούμενων της επιχείρισης εάν η επιχείρηση εργοδοτεί πάνω από 50 εργαζόμενους.
 • Στο προσωπικό που δεν θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, περιλαμβάνονται πρώτα οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 75% ή 60% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα και από την υποχρέωση για πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων για τους εργοδοτούμενους που θα ενταχθούν στο σχέδιο.
 • Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού τους και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη. Το υπόλοιπο του μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής του.
 • Ο εργοδοτούμενος στον οποίο θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται, εφόσον συναινεί, να απασχολείται στην επιχείρηση με την καταβολή της διαφοράς του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή, εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος, με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.
 • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).
 • Το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020.
 • Για το σχέδιο πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ4 από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο. Η σχετική αίτηση μπορεί να βρεθεί στο coronavirus.mlsi.gov.cy. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν και οι εργοδοτούμενοι για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος κατά την περίοδο της αναστολής των εργασιών.
 • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτούμενο μόνο εφόσον υποβληθεί από κάθε δικαιούχο εργοδοτούμενο διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα. Η σχετική δήλωση μπορεί να βρεθεί στο coronavirus.mlsi.gov.cy.
 • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται ως ακολούθως:
  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο προηγούμενος τελευταίος μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, και το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.
  • Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.
  • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 • Εφαρμόζεται μόνο για αυτοτελώς εργαζόμενους που έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα διατάγματα (πληροφορίες: pio.gov.cy/coronavirus) ή δεν έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους αλλά έχουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους κατά 25% κατά τον μήνα Μάρτιο του 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση κατά τον μήνα Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος τότε η σύγκριση θα γίνει με τους μήνες που προηγούνται του Μαρτίου 2020.
 • Από το σχέδιο εξαιρούνται τα ακόλουθα επαγγέλματα: Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι Ιατροί (δεν περιλαμβάνονται οδοντίατροι), Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί, Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού, Ασφαλιστές, αντιπρόσωποι / πωλητές ασφαλειών, Περιπτεριούχοι, παντοπώλες, πωλητές μίνι μάρκετ και Παρασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι για τους εργοδοτούμενούς τους θα υποβάλουν το Έντυπο Πλήρους ή Μερικής Αναστολής.
 • Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων, ο αυτοτελώς εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι ο αιτητής να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλο από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής του αιτητή στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).
 • Το Ειδικό Σχέδιο ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες που εκδόθηκαν τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την υποχρεωτική πλήρη αναστολή των εργασιών και δύναται να έχουν και προγενέστερη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου εφόσον η απόφαση της υποχρεωτικής αναστολής επήλθε προ της 16ης Μαρτίου.
 • Για το σχέδιο πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.5. από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο. Η σχετική αίτηση μπορεί να βρεθεί στο coronavirus.mlsi.gov.cy.
 • Το Ειδικό Επίδομα καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από κάθε αιτητή η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα. Η σχετική δήλωση μπορεί να βρεθεί στο coronavirus.mlsi.gov.cy.
 • Το Ειδικό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται ως ακολούθως:
  • Το εβδομαδιαίο επίδομα θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
  • Το Ειδικό Επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων και με ανώτατο όριο τα €900 αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων.
  • Το Ειδικό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΑΝΕΡΓΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 • Όσες επιχειρήσεις δεν θέλουν ή/και δεν μπορούν να ενταχθούν στασχέδια διατηρούν το δικαίωμα τερματισμού απασχόλησης σε άτομα.
 • Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οι εργαζόμενοι που έχουν χάσει την εργασία τους να αποστείλουν μέσω τηλεομοιότυπου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Επαρχιακά Εργασίας μόνο, ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, το οποίο να περιλαμβάνει Ονοματεπώνυμο, Αρ. Ταυτότητας ή ARC, Αρ. Τηλεφώνου επικοινωνίας και Όνομα τελευταίου εργοδότη. Η ολοκλήρωση της εγγραφής θα γίνει όταν λειτουργός του Τμήματος Εργασίας επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο. Σε αυτό το στάδιο δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα επεξεργαστούν και θα αποφασίσουν πως θα χειριστούν τα ερωτηματολόγια που παραδοσιακά υπογράφονταν από τους εργοδότες.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 • Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες αλλά και τις αιτήσεις στη σελίδα coronavirus.mlsi.gov.cy.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Η πληρωμή του ετήσιου τέλους των €350 παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2020 σε 31 Δεκεμβρίου 2020 χωρίς την επιβολή επιβαρύνσεων.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ

 • Οι δανειολήπτες (εταιρείες, αυτοτελώς εργαζόμενοι και γενικά όλα τα φυσικά πρόσωπα) μπορούν να αιτηθούν αναστολή δόσεων για 9 μήνες . Εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις η αναστολή θα είναι αποδεκτή. Οι δόσεις των δανείων δεν θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα μετά την αναβολή τους και θα καλυφθούν μέσω επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής των δανείων.