Σχέδια Παροχής Κινήτρων για εργοδότηση Ανέργων


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σχέδιο αφορά την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πριν την ημερομηνία πρόσληψης (Η περίοδος ανεργίας πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι και μια μέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψης). Το σχέδιο καλύπτει μόνο πλήρη απασχόληση.

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης, ενώ ο εργοδότης θα έχει υποχρέωση να διατηρήσει την εργοδότηση για δύο  επιπρόσθετους μήνες.

Βασική προυπόθεση συμμετοχής στο σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως.

Ο μισθός που θα δοθεί στο άτομο που θα προσληφθεί μέσω του Σχεδίου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον Κατώτατο Μισθό ύψους  €870, με αναπροσαρμογή στα €924 σε έξι μήνες.

Η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση ανέρχεται σε €8.600.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 23/10/2020. Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ

Το σχέδιο αφορά την πρόσληψη νέων ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών) κατά την ημερομηνία πρόσληψης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πριν την ημερομηνία πρόσληψης και οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης. (Η περίοδος ανεργίας πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι και μια μέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψης). Το σχέδιο καλύπτει μόνο πλήρη απασχόληση.

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης, ενώ ο εργοδότης θα έχει υποχρέωση να διατηρήσει την εργοδότηση για δύο  επιπρόσθετους μήνες.

Βασική προυπόθεση συμμετοχής στο σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως.

Ο μισθός που θα δοθεί στο άτομο που θα προσληφθεί μέσω του Σχεδίου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον Κατώτατο Μισθό ύψους  €870, με αναπροσαρμογή στα €924 σε έξι μήνες.

Η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση ανέρχεται σε €8.600.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 23/10/2020. Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ

Το σχέδιο αφορά την πρόσληψη ατόμων που αφέθηκαν ελεύθερα από τις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πριν την ημερομηνία πρόσληψης. (Η περίοδος ανεργίας πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι και μια μέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψης). Το σχέδιο καλύπτει πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η χορηγία θα παραχωρείται για εικοσιτέσσερις μήνες απασχόλησης

Βασική προυπόθεση συμμετοχής στο σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως.

Ο μισθός που θα δοθεί στο άτομο που θα προσληφθεί μέσω του Σχεδίου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον Κατώτατο Μισθό ύψους  €870, με αναπροσαρμογή στα €924 σε έξι μήνες.

Η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση ανέρχεται σε €20.640.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 23/10/2020. Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες.